Behandling av GDPR för Strandbynäs Gårds Intresseförening

Personuppgiftsansvar

Föreningen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) och svensk lagstiftning. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är, om inget annat anges, ditt samtycke och en intresseavvägning baserad på föreningens legitima intresse att främja engagemang i föreningens verksamhet, sprida information och idka medlemsvård. Föreningen kan under vissa omständigheter vara skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter. Föreningen kan också behandla personuppgifter för det fall det föreligger en rättslig tvist där föreningen enligt dataskyddsförordningen har rätt att behandla personuppgifter för att bevaka ett rättsligt anspråk.

Medlemmar i föreningen

Medlem i föreningen är enligt föreningens stadgar den som betalar medlemsavgift respektive år. Föreningen samlar in och behandlar ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, ditt födelseår och din e-postadress när du blir medlem i Strandbynäs Gårds Intresseförening. Ändamålet med behandlingen är att föra en medlemsförteckning, att kunna hålla kontakt med dig som medlem, att sköta drift och support av medlemsregistret, samla in medlemsavgifter och andra avgifter, att skicka ut information om föreningens verksamhet och kallelser till möten samt att erbjuda deltagande i olika aktiviteter. Föreningens valberedning kommer även att ha tillgång till medlemsuppgifter för att kunna kontakta medlemmar inför val till föreningens styrelse. Personuppgifter behandlas också i vissa fall av bokföringsskäl, till exempel vid hantering av avgifter till föreningen eller när ersättning ska betalas ut till medlem för utlägg eller dylikt. Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje part, till exempel annan förening som föreningen samarbetar med, om du medger detta. I övriga fall lämnar föreningen endast ut personuppgifter till tredje part om detta följer av en lagstadgad skyldighet.

Om medlemskapets upphörande

Dina personuppgifter hos föreningen kommer endast att behandlas under den tid du är medlem i föreningen. Behandlingen av dina personuppgifter upphör i regel i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur föreningen. Dina personuppgifter kommer därefter att raderas.

Dina rättigheter i samband med föreningens personuppgiftsbehandling

I enlighet med dataskyddsförordningen och gällande svensk lagstiftning har du följande rättigheter:

• Att få tillgång till de personuppgifter föreningen har om dig

• Att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

• Att få personuppgifter kopplade till dig raderade om de inte längre är nödvändiga.

• Att i vissa fall erhålla begränsning av föreningens behandling av dina personuppgifter.

• Att i vissa fall invända mot vår behandling av personuppgifter såvida föreningen inte kan visa att tvingande eller berättigade skäl föreligger för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka en undertecknad begäran till föreningen. Vid frågor angående GDPR och föreningens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta föreningens ordf.